Totalförsvarets forskningsinstitut

Modul 3:5

Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI forskar för en säkrare värld.

FOI är ett av Europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. FOI:s kärnverksamhet är forskning, metodoch teknikutveckling samt analyser och studier. FOI är en statlig myndighet under Försvarsdepartementet och merparten av verksamheten är uppdragsfinansierad.

FOI forskar för en säkrare värld. Så lyder vår vision som vi arbetar för att uppnå i allt vi gör. FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, är ett av Europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet.

Inom FOI forskar vi kring säkerhet på alla samhällsnivåer – nationellt, regionalt och lokalt. FOI:s kunskap är dessutom efterfrågad internationellt och vi leder flera EU-projekt.

Vår forskning genomförs både i ett långsiktigt perspektiv för kunskapsuppbyggande verksamhet och i mer kunskapstillämpande verksamhet. Då används forskning och utveckling, analyser med mera för att besvara mer kortsiktiga problemställningar från uppdragsgivarna.

FOI är en statlig myndighet under Försvarsdepartementet och merparten av verksamheten är uppdragsfinansierad. Våra största uppdragsgivare är Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Regeringskansliet och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Vi har även många uppdrag för andra statliga myndigheter, kommuner och
företag inom främst krisberedskaps- och säkerhetsområdet.

Verkar inom hela spannet av försvars- och säkerhetsfrågor

Genom att kombinera kunskap på flera nivåer och inom vitt skilda områden kan FOI:s forskare tillsammans skapa förståelse för hur samhällsutvecklingen och teknikutvecklingen samverkar. Det ger också FOI goda möjligheter att tidigt uppfatta hot och risker och bidrar till hållbara lösningar.

FOI verkar inom hela spannet av försvars- och säkerhetsfrågor. Vi gör säkerhetspolitiska analyser och bedömningar av olika typer av hot. Vi är ledande inom undervattensforskning och forskning kring explosivämnen. Vi utvecklar beslutsstödsystem och system där människa, teknik och organisation ska samverka. Vi forskar även kring flygsystem, IT-säkerhet, radar, laser och andra sensorsystem, samt skydd mot farliga ämnen.

Institutet har ungefär 1 000 anställda. Cirka 800 av dessa är forskare på akademisk nivå. På FOI arbetar såväl fysiker, kemister, civilingenjörer, samhällsvetare, matematiker som filosofer med forskning, metod- och teknikutveckling, analyser och studier.

Uppdragsgivare

FOI forskar kring säkerhet på alla samhällsnivåer – nationellt, regionalt och lokalt. FOI:s kunskap är dessutom efterfrågad internationellt och vi leder flera EU-projekt. Våra största uppdragsgivare är Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Regeringskansliet och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Vi har även många uppdrag för andra statliga myndigheter, kommuner och företag inom främst krisberedskaps- och säkerhetsområdet.

Organisation

FOI är organiserat i sex avdelningar. Fem är forskningsavdelningar med olika expertområden inom försvar och säkerhet. Den sjätte är en stödjande avdelning som bland annat arbetar med IT, HR, juridik, kommunikation, inköp och säkerhetsskyddsfrågor. Generaldirektören är myndighetschef och utgör tillsammans med överdirektören den operativa ledningen. FOI har också en styrelse.