Ordlista - Totalförsvarskunskap

Ordlista

Här samlar vi ord och begrepp som kan behöva lite extra förklaring.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

B

Beslutsstödsystem

Beslutsstödsystem

Beslutsstödsystem utgörs av en mängd tekniska stödsystem (metoder för ledning, personal för analys och bearbetning och organisation) och används för beslutsfattning.

C

Civilt försvar

Civilt försvar

“Civilt försvar och arbetet med detta, tar sin utgångspunkt i samhällets krisberedskap och syftar till att inför och under höjd beredskap samt under krig värna befolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna samt bidra till Försvarsmaktens förmåga att möta ett väpnat angrepp.”

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/civilt-forsvar/

Det civila försvaret omfattar hela samhället, där många aktörer måste samverka och arbeta utifrån målen för det civila försvaret. Att skapa ett starkt civilt försvar är därför en process som kommer att behöva fortgå under många år framåt. Verksamheten bedrivs av många olika aktörer; statliga myndigheter, kommuner, regioner, näringsliv och frivilligorganisationer.

https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap--civilt-forsvar/totalforsvar-och-civilt-forsvar/

F

Finansiella sektorn

Finansiella sektorn

Omfattas av aktörer så som banker och andra kreditinstitut, försäkringsbolag, värdepappersföretag, fondbolag och övriga pensionsfonder samt riskkapitalbolag.

https://www.swedishbankers.se/fakta-och-rapporter/svensk-bankmarknad/den-svenska-finansmarknaden/

Försvarsmakten

Försvarsmakten

Försvarsmakten ansvarar för landets försvar i händelse av krig, att hävda Sveriges vidare intressen samt att understödja fredsbevarande insatser och humanitär hjälp. Försvarsmakten är Sveriges näst största myndighet.

Försvarsmateriel

Försvarsmateriel

“Med försvarsmateriel avses materiel och tjänster som levereras till Försvarsmakten.” Det kan vara allt från större vapensystem (krigsmateriel) till tekniska tjänster och mjukvara (produkter med dubbla användningsområden).

https://www.regeringen.se/4ad9c6/globalassets/regeringen/dokument/forsvarsdepartementet/sou/sou-2019-51-naringslivets-roll-inom-totalforsvaret.pdf#page=29

Försvarsproposition

Försvarsproposition

En proposition är ett förslag från regeringen till riksdagen, vanligtvis rörande en ny lag eller ändringar av befintlig lagtext. En försvarsproposition är en proposition som rör försvaret av Sverige.

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/

H

Handlingsfrihet

Handlingsfrihet

Med handlingsfrihet avses det utrymme en aktör har att agera med hänsyn till aktören och dennes egen vilja.

https://svenska.se/tre/?sok=handlingsfrihet&pz=1

K

Krigsförband

Krigsförband

“Krigsförband är förband som ingår i Försvarsmaktens insatsorganisation. Krigsförbanden har beredskap för att kunna verka i nationella och internationella insatser. Krigsförband är en förbandsenhet vid en organisationsenhet av typ bataljon, kompani, fartygsdivision, flygdivision och liknande. Även hemvärnsförband med nationella skyddsstyrkor är krigsförband.”

https://www.forsvarsmakten.se/sv/ordlista/#/word/krigsforband

Kvalificerade tjänster

Kvalificerade tjänster

Avser tjänster som är kvalitetssäkrade, exempelvis genom certifikat, standarder eller särskild utbildning, och utförs av en aktör med en speciell kompetens inom ett specifikt område.

L

Länsstyrelser

Länsstyrelser

Sverige är indelat i 21 län som alla har en länsstyrelse och en landshövding. Länsstyrelsen är en statlig samordnande myndighet, en servicemyndighet, en överklagandeinstans och med tillsynsansvar. Länsstyrelsen står som garant för att de av regeringen beslutade nationella målen genomförs.

http://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/lansstyrelserna/

Livsmedelsförsörjning

Livsmedelsförsörjning

Livsmedelsförsörjning avser den inhemska förmågan för aktörer att kunna leverera mat och vatten oavsett läge i samhället - även vid kriser och samhällsstörningar.

https://www.livsmedelsverket.se/produktion-handel--kontroll/krisberedskap-och-civiltforsvar?AspxAutoDetectCookieSupport=1

Logistisk förmåga

Logistisk förmåga

Enligt Försvarsmakten syftar logistik till att ge stöd till strategisk, operativ och taktisk militär verksamhet genom att upprätta och bibehålla efterfrågad tillgänglighet, uthållighet och rörlighet hos förbanden och enheterna. Logistisk förmåga innebär i sin tur att kunna organisera och samordna ett effektivt logistiskt stöd (“att leverera rätt produkt i rätt tid till rätt plats och rätt kostnad”) under exempelvis en insats.

https://www.forsvarsmakten.se/sv/ordlista/#/word/logistik

Luftvärn

Luftvärn

“Luftvärn är ett truppslag/vapenslag som bekämpar flygplan, helikoptrar och andra luftfarkoster som kränker luftrummet eller genomför luftangrepp i krig.  Enligt Nato definieras luftvärn som ”alla åtgärder med syfte att eliminera eller reducera effektiviteten i fientliga luftaktioner”.  Markbaserad bekämpning av luftmål sker med allt från sensorer via ledning till olika bekämpningssystem så som luftvärnsrobotar eller luftvärnskanoner. Ett luftvärnsförband har till uppgift att skydda civilbefolkning, militära förband och flygbaser från attacker från luften.”

https://www.forsvarsmakten.se/sv/ordlista/#/word/luftvarn

M

Mönstring

Mönstring

“Mönstringen består av olika tester, undersökningar, bedömningar och intervjuer. [...]. Resultaten visar dina förutsättningar för att klara av att genomföra en grundutbildning med värnplikt”

https://www.pliktverket.se/monstring-och-varnplikt/monstring/sa-har-gar-monstringen-till

N

Nationella intressen

Nationella intressen

“Vägledande för både synen på vår säkerhet och för det bredare säkerhetsarbetet är våra nationella intressen. Sverige har att aktivt värna dessa intressen och försvara dem närhelst de riskerar att undermineras.” Ett exempel är “att upprätthålla grundläggande värden: demokrati, rättsstat, mänskliga fri- och rättigheter”.

https://www.regeringen.se/48e36d/contentassets/a02552ad9de94efcb84154b0f6ed76f9/nationell-sakerhetsstrategi.pdf#page=14

O

Operativ effekt

Operativ effekt

Effekt som mäter förmågan att nå målsättningar och resultat (se Operativ förmåga).

Operativ förmåga

Operativ förmåga

“Militär operativ förmåga består av en rad olika delar. Det handlar om materiel, personal, utbildning, övning, samarbeten, planering, logistik och en rad andra system.” Själva förmågan är sedermera hur väl dessa olika system fungerar för att Försvarsmakten ska kunna utföra sina uppgifter.

 

https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2017/01/operativ-formaga-diskuterades-i-salen/

https://www.svd.se/ingen-avskrackning-utan-verklig-operativ-formaga

P

Psykologiskt försvar

Psykologiskt försvar

“Psykologiskt försvar syftar till att så långt det är möjligt under störda förhållanden, säkerställa ett öppet och demokratiskt samhälle med åsiktsfrihet och fria medier. Såväl i fred som i höjd beredskap och då ytterst i krig bidrar värnandet av dessa grundläggande värden till att öka befolkningens risk- och krismedvetenhet, motståndsanda och försvarsvilja.”

https://www.msb.se/psykologisktforsvar

S

Säkerhetspolitik

Säkerhetspolitik

“I grund och botten handlar det om att stater vill trygga sin egen och sina medborgares säkerhet och självständighet, bland annat genom att arbeta förebyggande så att olika risker och hot minimeras. Det kan handla om att skydda sig mot organiserad brottslighet, cyberhot, maktanspråk, konkurrens om naturresruser och mycket annat. Det handlar också om att stater genom internationellt samarbete vill bidra till en säkrare värld för att förhindra konflikter.”

https://www.sakerhetspolitik.se/Sakerhetspolitik/

Säkerhetsskydd

Säkerhetsskydd

“Säkerhetsskydd handlar om att skydda den information och de verksamheter som är av betydelse för Sveriges säkerhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och vissa andra hot”

https://www.sakerhetspolisen.se/sakerhetsskydd.html

Samhällsfunktioner

Samhällsfunktioner

"Med samhällsviktig verksamhet menas de verksamheter, anläggningar, noder, infrastrukturer och tjänster som upprätthåller den funktion som de ingår i och är verksamhet som är av avgörande betydelse för upprätthållandet av viktiga samhällsfunktioner."

https://rib.msb.se/filer/pdf/27529.pdf

Signalspaning

Signalspaning

Signalspaning, eller signalunderrättelsetjänst, är en av flera metoder för underrättelseinhämtning. Genom bland annat avlyssning av teletrafik samlar man in material för vidare analys som till slut blir beslutsunderlag till bland annat regeringen och försvarsmyndigheterna.

SOFF

SOFF

Säkerhets- och försvarsföretagen är branschföreningen som samlar företag som är verksamma inom cyberförsvar, samhällssäkerhet och försvar.

Suveräna rättigheter

Suveräna rättigheter

Avser de rättigheter som en suverän stat åtnjuter genom sin självständighet, exempelvis rätten att bestämma över det egna territoriet.

Suveränitet

Suveränitet

“Folkrättslig term för en stats självständighet och oavhängighet i förhållande till andra stater (extern suveränitet) och för dess maktmonopol inom det egna territoriet (intern suveränitet).”

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/suver%C3%A4nitet

T

Territoriell integritet

Territoriell integritet

Territorium avser det geografiska område som ingår i en suverän stat (jfr Suveränitet), varpå territoriell integritet syftar till staters rätt att agera på egen hand och utan utländskt intrång inom sitt eget territorium.

Territoriell integritet är en princip inom internationell rätt, närmare bestämt i artikel 2 i FN-stadgan, som förbjuder stater att använda våld mot "territoriell integritet eller politiskt oberoende" i en annan stat.

Totalförsvar

Totalförsvar

“Totalförsvar är verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. För att stärka landets försvarsförmåga kan beredskapen höjas. Höjd beredskap är antingen skärpt beredskap eller högsta beredskap. Under högsta beredskap är totalförsvar all samhällsverksamhet som då skall bedrivas. Totalförsvar består av militär verksamhet (militärt försvar) och civil verksamhet (civilt försvar).”

https://www.forsvarsmakten.se/sv/ordlista/#/word/totalforsvaret