Totalförsvaret

Modul 2

Totalförsvaret

Vad är totalförsvar?

Totalförsvar är sådan verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Under högsta beredskap, då det råder krigsfara eller krig i eller i närheten av Sverige, är totalförsvar all samhällsverksamhet som då ska bedrivas. Syftet är att rikta samhällets samlade resurser till försvaret av Sveriges säkerhet, frihet, självständighet och handlingsfrihet.

Varför har vi ett totalförsvar?

I den senaste försvarspropositionen för åren 2021-2025 understryker regeringen att utvecklingen i både världen och Sveriges närområde har försämrats, och att ett väpnat angrepp mot Sverige inte kan uteslutas. Totalförsvaret ska ha förmåga att försvara Sverige mot väpnat angrepp och värna vår säkerhet, frihet, självständighet och handlingsfrihet. Verksamhet inom totalförsvaret ska kunna bedrivas enskilt och tillsammans med andra, både inom och utom landet.

Vem ansvarar för totalförsvaret?

Totalförsvaret är en verksamhet som bedrivs av en mängd olika aktörer, både offentliga såsom myndigheter, länsstyrelser, regioner och kommuner, samt privata såsom näringsliv och frivilligorganisationer. Totalförsvaret är uppdelat i civilt och militärt försvar.

Det civila försvaret ska bland annat:

  • värna civilbefolkningen
  • upprätthålla de viktigaste samhällsfunktionerna
  • stödja det militära försvaret

Det militära försvarets huvudsakliga uppgift, främst genom Försvarsmakten, är:

  • att hävda Sveriges territoriella integritet
  • att försvara Sverige mot ett väpnat angrepp

Även den enskilda människan i samhället har en roll inom totalförsvaret. Samhällets resurser kommer i en krigssituation, likväl som vid en större krissituation, att behöva riktas till de mest behövande. Därför är det viktigt att ta ansvar för sin egen beredskap – hemberedskapen – för att i möjligaste mån avlasta samhället. Hemberedskap innefattar till exempel att ha resurser i det egna hushållet för att kunna hantera ett längre elavbrott, eller att ha extra förnödenheter i skafferiet i fall det uppstår tillfällig brist i matbutikerna. Regeringen anser att den enskilde bör ha förmåga att klara sig på egen hand i upp till tio dagar.

Vad ska totalförsvaret klara av?

I propositionen framgår att totalförsvaret ska utformas och dimensioneras för att kunna möta ett väpnat angrepp mot Sverige, inklusive krigshandlingar på svenskt territorium. Totalförsvaret ska också vara krigsavhållande. Det betyder att totalförsvaret ska ha en sådan styrka, sammansättning, ledning, beredskap och uthållighet att det avhåller en motståndare från försök att anfalla, kontrollera eller på annat sätt utnyttja svenskt territorium.

Utgångspunkten för planeringen av totalförsvaret bör enligt regeringen vara att under minst tre månader kunna hantera en säkerhetspolitisk kris i Europa och Sveriges närområde som innebär allvarliga störningar i samhällets funktionalitet samt krig under del av denna tid. De civila funktioner som särskilt omnämns är bland annat hälso- och sjukvård, elektroniska kommunikationer, energiförsörjning, livsmedelsförsörjning och dricksvatten samt den finansiella sektorn.

Hur arbetar Sverige med att utveckla totalförsvaret?

Planering för totalförsvaret återupptogs 2015. I utvecklingsarbetet ingår till exempel planeringsverksamhet, övningar, investeringar i robust infrastruktur, och anskaffning av materiel som behövs för både militärt och civilt försvar. Det är också viktigt att aktörer inom totalförsvaret utvecklar god förmåga att hantera känslig information, och arbetar aktivt med sitt säkerhetsskydd. Sverige återupprättar vidare det psykologiska försvaret, som bland annat syftar till att värna det demokratiska öppna samhället, den fria åsiktsbildningen och att stärka befolkningens försvarsvilja.

Totalförsvarsverksamhet hänger på många sätt ihop med det krisberedskapsarbete som bedrivs för att hantera olyckor och kriser i fredstid, även om det finns viktiga skillnader. Det är dock viktigt att svensk förmåga att hantera kriser i fredstid såväl som krig utvecklas på ett samordnat vis.

Vad du som individ ska tänka på?

För kort, koncis och korrekt information om svenskt totalförsvar, och vad du som enskild individ ska tänka på, läs Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps broschyr Om krisen eller kriget kommer.