Fortifikationsverket

Modul 3:4

Fortifikationsverket

Intro till Fortifikationsverket

Fortifikationsverkets uppdrag är att se till att försvaret har väl fungerande och ändamålsenliga marker, anläggningar och lokaler för sin verksamhet. På så sätt bidrar vi till landets försvarsförmåga och samhällsberedskap.

Vi är en av landets största fastighetsägare och experter inom fortifikation, det vill säga skydds- och anläggningsteknik, och med det gör vi byggnader starka och säkra. Vi kombinerar vår unika kompetens med att vara fastighetsägare och byggherre. Inom vårt unika och spännande bestånd finns regementsbyggnader, kontor, träningsanläggningar, verkstäder, skjutfält, hamnar, flygplatser, anläggningar under jord och den mark som Försvarsmakten övar på. Vi är cirka 800 anställda och vårt fastighetsbestånd sträcker sig från Treriksröset i norr till Ystad i söder.

Vi har en lång historia som sträcker sig tillbaka till år 1635 när Fortifikationen bildades. År 1681 blev Fortifikationen ett självständigt ämbetsverk under ledning av den store fortifikatören Erik Dahlbergh. Utifrån säkerhetsläge, militärteknologisk utveckling och politiska strömningar har vi sedan dess fortsatt att utveckla vår kompetens inom fortifikation.

Foto: Johan Danielsson

Vårt övergripande mål är att bidra till en ökad försvarsförmåga, och vad betyder då det egentligen i praktiken? Jo, värnpliktiga behöver någonstans att bo och äta, JAS-planet behöver hangar och verkstad, vapen och ledning behöver skyddade förvarings- och ledningsplatser, enskilt och tillsammans behöver olika förband och vapenslag platser att öva. Det är vi som står för den infrastrukturen. Vi har en viktig roll i samhället där vi med vår kompetens kring skydd av säkerhetskänslig verksamhet bidrar till att göra ett starkt militärt och totalförsvar möjligt.

Vårt unika uppdrag ställer höga krav på säkerhet och sekretess – ett område som genomsyrar all vår verksamhet. Vi strävar kontinuerligt mot vår vision att vara en säker värd för en säkrare värld. En säker värld är också en hållbar värld och därför tar vi ett stort ansvar för miljön.

Foto: Johan Danielsson

Till våra hyresgäster hör Försvarsmakten, FMV – Försvarets Materielverk, FRA – Försvarets radioanstalt, FOI – Totalförsvarets Forskningsinstitut, PTS – Post och telestyrelsen, Kustbevakningen, Sjöpolisen, Sjöräddningen och Tullen bland annat.

Välkommen att läsa mer om Fortifikationsverket!