Försvarets Radioanstalt

Modul 3:3

Försvarets Radioanstalt

Försvarets Radioanstalt (FRA) arbetar med signalspaning och utgör en del av Sveriges underrättelsetjänst. FRA är en civil myndighet som lyder under Försvarsdepartementet, med huvudkontor på Lovön, strax väster om Stockholm.

 

Vad är signalspaning?

Signalspaning går ut på att få fram information (underrättelser) ur elektroniska signaler. Signalspaning kan sägas ha existerat från mitten av 1800-talet när man började med telegraftrafik, och från början av 1900-talet med radio. Signalspaning kräver att man inhämtar de intressanta signalerna, till exempel i radio eller i tråd. När man fått in signalen gäller det att utvinna information ur den. Det kan kräva olika typer av bearbetning, till exempel översättning från främmande språk, trafikbearbetning eller dekryptering.

 

Signalspaning kan även riktas mot signaler som inte används för kommunikation, till exempel mot radarsignaler. Ur sådana signaler kan man få fram information om radarns prestanda och även skilja på olika radartyper, vilket kan vara intressant för att identifiera på olika typer av flygplan eller fartyg genom att man ser vilken typ av radar de har. Detta kallas i Sverige för teknisk signalspaning.

 

FRA idag

FRA fortsätter att utvecklas i takt med de krav som ställs på en modern underrättelseorganisation. En förutsättning för en självständig svensk utrikes- och säkerhetspolitik är egen pålitlig information om omvärlden. Sverige måste även se till att vi har ett skydd mot att andra länder kommer åt skyddsvärd svensk information. FRA har en uppgift i båda dessa avseenden. Genom att rapportera om utländska förhållanden och samtidigt stärka svensk informationssäkerhet bidrar FRA till att skydda Sverige och svenska intressen och till att stärka Sveriges roll internationellt. FRA signalspanar för att kunna förse uppdragsgivarna med kvalificerad information om omvärlden. Rapporteringen ger kunskap, djupare insikter och förvarning om händelser och förhållanden i utlandet som är viktiga för Sverige. Det kan handla om information som bidrar med strategiskt beslutsunderlag för regeringens utrikes- och säkerhetspolitik. Signalspaningen kan också varna för sådant som kan utgöra hot mot Sverige.

Genom underrättelseverksamheten, där signalspaning bedrivs, ger FRA stöd till regeringens utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik på kort och lång sikt. Det sker också genom vårt arbete med att skapa förutsättningar för ett cyberförsvar och att bidra till att skydda samhällsviktiga informationssystem.