Territoriell integritet

Territoriell integritet

Territorium avser det geografiska område som ingår i en suverän stat (jfr Suveränitet), varpå territoriell integritet syftar till staters rätt att agera på egen hand och utan utländskt intrång inom sitt eget territorium.

Territoriell integritet är en princip inom internationell rätt, närmare bestämt i artikel 2 i FN-stadgan, som förbjuder stater att använda våld mot ”territoriell integritet eller politiskt oberoende” i en annan stat.