Försvarsmaktspodden - Totalförsvarskunskap

Försvarsmaktspodden – tillsammans är vi totalförsvaret

Den här podden är en del av kunskapslyft totalförsvarskunskap som vidgar perspektiven på totalförsvar och säkerhetsläge. I de olika avsnitten möter vi personer som resonerar kring temat utifrån sina olika roller och kompetenser. Vad innebär totalförsvar för dig och mig? Podden finns där poddar finns, men du kan också se den nedan eller via Spotify.

Vad ska rektorn göra om det blir krig?

Matz Nilsson arbetar som förbundsordförande för Sveriges skolledare. Förbundets medlemsundersökning från 2023 visar att nästan hälften av alla skolledare efterfrågar mer stöd och tydlighet från huvudman kring krissamordning och beredskap. Förskola och skola är samhällsviktig verksamhet och ska kunna fungera även vid kris och krig. Men de som leder i förskola och skola har inte alltid rätt förutsättningar för att kunna göra det. För att skapa en likvärdighet och tydlighet kring detta driver förbundet frågan om att staten ska ta över huvudmannaskapet vid ett eventuellt krigsutbrott.

Skolan behöver vara likvärdig och trygg

Åsa Fahlén är förbundsordförande för Sveriges lärare. I det här avsnittet diskuteras skolans demokratiuppdrag, kopplat till det förändrade säkerhetsläget, och hur skolan jobbar med totalförsvarsfrågor.
Sveriges lärare driver bland annat frågan om att staten ska ta över huvudansvaret för skolans finansiering för att se till att skolan får trygg, likvärdig och tydlig styrning.

Kan vem som helst döda?

David Bergman är doktor i psykologi, och arbetar som lärare på Försvarshögskolan. I det här avsnittet diskuterar vi hur det är möjligt att bygga upp starka, empatiska och trygga soldater, men också hur ett destruktivt ledarskap kan skapa motsatsen. Kan vem som helst döda? Vad händer inuti den som gör det i uniform, i sitt uppdrag, för sitt land?

Det finns bara en plats där vi gemensamt fostrar demokrater

Charlotta Granath är förstelärare i demokrati och pratar här om hur arbetet i klassrummet kan organiseras för att skapa medvetna och demokratiska samhällsmedborgare. Det skolan gör påverkar samhället och i förlängningen också totalförsvaret.

Elevkårerna stärker demokratin

Totalförsvaret angår oss alla, det menar Jonatan Lamy, vice ordförande för Sveriges elevkårer. Den som är trygg i demokratiska processer och känner tillförsikt till samhället är också en stark kugge i Sveriges totalförsvar. Genom elevkårens arbete kan elever på gymnasiet stärka sina kunskaper om just detta, och öka sin förmåga att hantera omvärldens utmaningar. Vi behöver få unga att inte bara vara mottagare i demokratin, de ska och bli deltagare.

De försöker påverka våra tankar

Yara Tag Eldeen arbetar som utredare på Myndigheten för psykologiskt försvar. För Yara, som är uppvuxen i en arabisk-muslimsk familj blev det tidigt tydligt att det fanns stora skillnader mellan de båda världar som var hennes hem. Utifrån dessa kontraster växte en övertygelse och en insikt fram: demokratiska värden är otroligt viktiga, I samtalet diskuterar vi utifrån detta men även om dagsaktuella teman som utgår från det säkerhetspolitiska läget just nu och utifrån Yaras uppdrag på myndigheten.

Totalförsvarskunskap gör skillnad för demokratin

Robert Trupp är major och projektledare för kunskapslyft Totalförsvar på Försvarsmakten. I det här kunskapslyftet ingår ett utbildningspaket som heter ”Tillsammans är vi totalförsvaret”. Syftet med utbildningsinsatserna är att öka förståelsen om vad totalförsvar är, varför det behovs och på vilket sätt det angår oss alla. I avsnittet diskuterar vi hur utbildning i totalförsvarskunskap kan minska social oro och utanförskap, öka ungas försvarsvilja, och samtidigt göra Sverige lite säkrare.

Kommunal beredskap – en del av totalförsvaret

Ida Texell är kommundirektör i Upplands bro norr om Stockholm. I det här avsnittet beskriver Ida hur arbetet i kommunen ser ut, och hur en fungerande och stark kommunal trygghet kan stärka totalförsvaret. Ida beskriver också sitt eget engagemang och sina drivkrafter för att bidra till ett tryggt och inkluderande samhälle – ett samhälle som står starkt även i utmanande situationer.

UR – ett stöd i skolans demokratiuppdrag

Christina Friborg arbetar som pedagog på UR. I hennes arbete ingår att ha koll på skola, skolpolitik och forskning. Hon arbetar med pedagogisk rådgivning före och under produktion av tv och radio och tar även fram lärarhandledningar till olika program. Ett viktigt fokus i UR:s demokratiuppdrag är att stötta skolan med program som ger kunskap och underlag för samtal och reflektion, samt att hjälpa elever att navigera i ett snårigt medielandskap.

Vem ska mönstra, och varför?

I det här avsnittet berättar Marinette Nyh Radebo, kommunikationschef på Pliktverket, om vad det innebär att mönstra till värnplikten.

I Sverige finns en totalförsvarsplikt, och värnplikten är en av de plikter som ingår i den. En del av totalförsvarsplikten är värnplikten som har med Sveriges försvar att göra. För att avgöra vilka som berörs av värnplikten måste nästan alla som fyller 18 år och är svenska medborgare samt folkbokförda i Sverige svara på mönstringsunderlaget. Uppgifterna samlas in för att bedöma vilka som ska mönstra. På mönstringen beslutas sedan om vilka som ska skrivas in till grundutbildning med värnplikt.

“Totalförsvarets plikt- och prövningsverk är en expertmyndighet som lyder under Försvarsdepartementet. Totalförsvarsplikten handlar om att alla som är totalförsvarspliktiga är skyldiga att stå upp för dem som bor i Sverige, bidra till vår säkerhet och vår frihet” (Pliktverket.se).

Perspektiv på säkerhet – Folk och försvar

Maud Holma von Heijne är generalsekreterare för Folk och Försvar. I det här avsnittet samtalar vi om aktuella teman kopplat till omvärldsläget, till stor del med utgångspunkt i teman från Folk och Försvars Rikskonferens som ägde rum i början av januari. Konferensen är en viktig arena för att skapa intresse och kunskap om säkerhetsfrågor, samt för att nå ut med perspektiv på det som händer i omvärlden kopplat till säkerhet, fred, frihet och demokrati.

Demokrati – inte självklart för unga idag

Shade Amao är verksamhetsutvecklare på Fryshuset och jobbar med konflikthantering och attitydförändring i projektet Vi behövs. Vi behövs är en myndighetsfinansierad satsning på att stötta unga i krishantering och demokratiska processer på olika sätt. Shade ser ett stort behov av att närma samhällets olika grupper till varandra, så att vi kan föra dialog och förstå olika perspektiv. Inte minst är detta viktigt med tanke på resultatet i Ungdomsbarometern, som visar på en minskad tilltro till demokrati och till samhället. För ett starkt totalförsvar är det avgörande att öka känslan av inkludering och likvärdighet, och förståelsen för våra fri- och rättigheter. Hur kan vi göra det på ett konstruktivt sätt, och inte bara peka på behovet?

Delägarskap i Sverige – så bygger vi ett starkt totalförsvar

Generalmajor Jonny Lindfors är Sveriges arméchef, och i det här avsnittet beskriver han sitt uppdrag och den svenska arméns roll och arbete. Han beskriver också hur vi tillsammans bygger ett starkt totalförsvar där alla känner delägarskap i vårt samhälle och i försvaret av våra fri- och rättigheter, av vår demokrati.

Vi diskuterar Nato, och vad som händer med den som är värnpliktig eller har gjort värnplikten om Sverige ska delta i insatser tillsammans med Nato på andra platser än i Sverige. Ett annat tema handlar om skolans roll för att stärka totalförsvaret genom kunskap, information och förståelse för vad som är skyddsvärt, och hur vi tillsammans försvarar det. För en bred folkförankring och ett starkt delägarskap i vår demokrati behöver vi arbeta aktivt med just förståelse och försvarsvilja.

Företag i samverkan för ett starkt totalförsvar – SOFF

I det här avsnittet möter vi Hanna Olofsson, stabschef på SOFF (Säkerhets- och försvarsföretagen). Medlemsföretagen i SOFF arbetar för Sveriges fred, frihet och säkerhet. När den civila sektorn samverkar med försvarssektorn så breddar vi vår kompetens och stärker varandra. Det är bra för hela Sverige.

I avsnittet diskuterar vi kompetensförsörjning, totalförsvar och vikten av representation i olika branscher. Vi behöver synliggöra branscher och kompetenser som arbetar med försvars- och säkerhetsfrågor. Att lyfta hur olika delar i vårt totalförsvar hänger ihop och samverkar är en viktig del i detta. Det handlar om att koppla ihop företag och individer, och om att lyfta fram hur en försvarskarriär kan se ut. Att nå ut till unga i skolan är en viktig del i att skapa förståelse för totalförsvar, vad vi försvarar, och varför vi gör det.

Du kan inte gömma dig för rymden

I det här avsnittet möter vi överste Ella Carlsson, rymdchef på Försvarsmakten. Ella är också doktor i fysik, och intresset för rymden startade när hon första gången såg Star wars. Och fascinationen håller i sig! Vi samtalar om vad det innebär att arbeta med försvar i rymden, och hur utvecklingen inom det här området ser ut. Sverige samarbetar med både nationer och företag kring rymden, och vi utvecklar vår förmåga hela tiden. Som stöd i Försvarsmaktens arbete används bland annat rymdlägesbilder. Ella beskriver hur vi genom detta stärker vårt totalförsvar. Vi talar också om problemet med rymdskrot, mängden satelliter, och på vilket sätt vi alla är beroende av rymden och satelliterna.

Andra teman som diskuteras är: Är det möjligt att kolonisera mars? Vilka kompetenser behövs inom det här temat, och hur kan skolan tänka kring undervisning i totalförsvarskunskap kopplat till rymden?

Vi får inte backa när motståndet kommer

I det här avsnittet möter vi Klara Ljungberg, utbildningsansvarig på stiftelsen Expo.

Idag tar antidemokratin nya vägar, och demokratiska värden urholkas på olika håll. Grupper ställs mot varandra. Vi behöver skapa förståelse för varandra, och för de mekanismer som ligger bakom strömningar och åsikter. Tillsammans kan vi skapa en berättelse om samhället att ställa emot och kontrastera de antidemokratiska idéerna.

För ett starkt totalförsvar behöver vi veta hur vi ska värna demokratin, och därmed också förståelsen för vad det är vi försvarar.